bt sinh hoc hay!

snowangel1103

Junior Member
Hai gen A và B dài bằng nhau. Hai gen đó tự nhân đôi liên tiếp đã đòi hỏi môi trường cung cấp 21000 nu tự do. Các gen con tạo ra từ 2 gen A và B chứa trất cả 25200 nu
a. tìm số đợt nhân đôi của mỗi gen. cho biết số đợt nhân đôi của gen nhiều hơn số đợt nhân đôi của gen B
b. quá trình tự nhân đôi nói trên của gen A đã làm đứt 20580 liên kết hydro hãy tình số nu mỗi loại của gen này
c. trong tổng số nu tự do cần dùng cho quá trình tự nhân đôi của 2 gen thì số nu loại G chiếm 34%. Hãy tình số nu từng loại của gen B
 
kết quả của mình là:
Gọi x, y lần lượt là số lần nhân đôi cua gen A, B:
a/ số lần nhân đôi của gen A là: x=3
số lần nhân đôi của gen B là: x=2
b/ số nu mỗi loại của gen A:
G=X=840 (nu)
A=T=210 (nu)
c/ số nu mỗi loại của gen B:
G=X=420 (nu)
A=T=630 (nu)
 
Hai gen A và B dài bằng nhau. Hai gen đó tự nhân đôi liên tiếp đã đòi hỏi môi trường cung cấp 21000 nu tự do. Các gen con tạo ra từ 2 gen A và B chứa trất cả 25200 nu
a. tìm số đợt nhân đôi của mỗi gen. cho biết số đợt nhân đôi của gen nhiều hơn số đợt nhân đôi của gen B
b. quá trình tự nhân đôi nói trên của gen A đã làm đứt 20580 liên kết hydro hãy tình số nu mỗi loại của gen này
c. trong tổng số nu tự do cần dùng cho quá trình tự nhân đôi của 2 gen thì số nu loại G chiếm 34%. Hãy tình số nu từng loại của gen B
a. vì LA=LB=> NA=NB
TA có hệ (2^x-1)*N+(2^(x-1) -1 )*N=21000
và : 2^x*N+2^(x-1)*N=25200
lấy (1)-(2) ta đc N=2100 => số lần nhân đôi của A là 3 của B là 2
b. Ta có hệ : A+G= 1050
2A+3G=2940 ( vì 20580/7 =2940)
=>A=T=210
G=X=840
c. %G tự do của gen B=6%=>thành phần nu gen B GB=1260/3=420 nu
AB=TB= 630 nu
 
a: số lần nhân đôi của A là 3, của B là 2.
b: A=T=210 Nu, G=X=840 Nu
c: A=B= 630 Nu
đáp án của mình ra như vậy, níu có gì không hiểu thì bạn hỏi thêm nhé!
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top