What's new

giúp mình với!!!

Trong thực nghiệm người ta tạo ra một loại mARN chỉ có 2 loại nu là A và U với tỉ lệ tương ứng là 4 : 3. Xác định tỉ lệ các bộ ba có 1 nuclêôtit loại A và 2 nu loại U trên tổng số các bộ ba có thể có của mARN trên?
Chọn câu trả lời đúng:
A. 1/64
B. 108/343
C. 27/343
D. 64/343
pleased! mình cần gấp lắm hix!!
 

Facebook

Top