What's new

Bài tập di truyền hay

Cho F1 giao phấn với 3 cây có kiều gen khác nhau:
-F1x(1): 15Tròn, ngọt:15Bầu dục, chua:5Tròn, chua:5 Bầu dục, ngọt.
-F1x(2): 21 Tròn, ngọt:15 Tròn, chua:3 Bầu dục, ngọt:9 Bầu dục, chín.
-F1x(3): 21 Tròn, ngọt:15 Bầu dục, ngọt:3 Tròn, chua:9 Bầu dục, chua.
Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng.Biện luận & xác định các cơ thể F1, (1), (2), (3).
 
Cho F1 giao phấn với 3 cây có kiều gen khác nhau:
-F1x(1): 15Tròn, ngọt:15Bầu dục, chua:5Tròn, chua:5 Bầu dục, ngọt.
-F1x(2): 21 Tròn, ngọt:15 Tròn, chua:3 Bầu dục, ngọt:9 Bầu dục, chín.
-F1x(3): 21 Tròn, ngọt:15 Bầu dục, ngọt:3 Tròn, chua:9 Bầu dục, chua.
Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng.Biện luận & xác định các cơ thể F1, (1), (2), (3).
cài này F1 dị hợp lệch đó bạn
còn (1) là đồng hợp lặn hai cặp ghen
(2) và (3) tương ứng với 2 cơ thể có 1 cặp di hợp và cặp còn lại đồng hợp lặn
vì không biết trình bày kiểt liên kết ghen thế nào nên mình chỉ có thể ghi KQ bạn thông cảm
 
cài này F1 dị hợp lệch đó bạn
còn (1) là đồng hợp lặn hai cặp ghen
(2) và (3) tương ứng với 2 cơ thể có 1 cặp di hợp và cặp còn lại đồng hợp lặn
vì không biết trình bày kiểt liên kết ghen thế nào nên mình chỉ có thể ghi KQ bạn thông cảm

Đúng là (1), (2), (3) bạn trùng kết quả với mình nhưng F1 mình lại ra dị hợp đều:cry:
 
Sr nha mình nhìn nhầm.. đúng là tròn đi vs ngọt; bầu đi vs chua rồi đó hihi
(2) (3) CHính là câu trong đề thi đại học 2011 mà. F1 là
gif.latex
 

Facebook

Top