What's new

Help me!! Điện di

an52sh

Member
:please:
mình đang làm nhóm phần điện di DNA và RNA

1.làm thế nào phát hiện được mẫu di chuyễn ?
2.tại sao mẫu chỉ nằm trong giếng(dd đệm, thành phần gel)
3. tại sao có điện di nằm dọc hoặc nằm ngang
3. tại sao phải dùng nhiều giếng, mẫu trong các giếng là giống nhau hay khác nhau
4.tại sao mẫu chỉ chạy đường thẳng
5. thời gian điện di
6.so sánh phương pháp điện di DNA và RNA
:cry:
 

Similar threads

Facebook

Top