What's new

Bài tập về qui luật Menđen

Taurus_SM

Member
Câu 1: Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với các gen trội là trội hoàn toàn sẽ có:
A. 8 kiểu hình : 27 kiểu gen
B. 8 kiểu hình : 12 kiểu gen
C. 4 kiểu hình : 12 kiểu gen

Câu 2: Nếu các gen nghiên cứu là trội hoàn toàn & mỗi cặp gen A/a;B/b & D/d phân li độc lập,thì phép lai giữa 2 kiểu gen AaBbDD x AabbDd sẽ cho thế hệ sau có:
A. 8 KH : 8 KG
B. 4 KH : 12 KG
C. 8 KH : 12 KG
D. 4 KH : 8 KG

Các bạn giải thích dùm mình với...!(y)
 
Câu 1: Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với các gen trội là trội hoàn toàn sẽ có:
A. 8 kiểu hình : 27 kiểu gen
B. 8 kiểu hình : 12 kiểu gen
C. 4 kiểu hình : 12 kiểu gen

Các bạn giải thích dùm mình với...!(y)

Nếu xét từng gặp gene một:

1) Aa x aa = 1Aa: 1aa (2 kiểu gene (KG) và 2 kiểu hình (KH)
2) Bb x BB = 1BB: 1Bb (2 KG và 1 KH)
3) Dd x Dd = 1DD:2Dd:1dd (3 KG và 2 KH)

Vì là 3 cặp gene nằm trên các cặp NST khác nhau (do theo Menden) nên phân ly độc lập và tổ hợp tự do, theo toán tổ hợp ta sẽ có:
số kiểu gene: KG = số kiểu gene của gene 1 x gene 2 x gene 3 = 2 x 2 x 3 = 12
số kiểu hình: KH = số kiểu hình của gene 1 x gene 2 x gene 3 = 2 x 1 x 2 = 4

Nếu bạn không tin có thể lập bảng ra sẽ kiểm tra được liền.

làm tương tự cho câu còn lại.

ĐK
 

Taurus_SM

Member
Câu 3: Ở ng` A qui định mắt đen ; a:mắt xanh ; B:tóc wăn ; b:tóc thẳng.Liên wan đến nhóm máu có 4 kiểu hình.Nhóm máu A do gen I^A qui định.Nhóm máu B do I^B qui định.Nhóm máu O tương ứng vs kiểu gen I^o I^o.Nhóm máu AB tương ứng vs KG I^A I^B.Bik rằng I^A và I^B là trội hoàn toàn so vs I^O , các cặp gen qui định các tính trạng trên nằm ở trên các cặp NST thường khác nhau.
Vs các cặp tính trạng trên , số loại KH khác nhau ở ng` là 54. Giải thích tại sao? (y)
 
áp dụng công thức sgk:Số loại KH khác nhau tối đa=[n(n+1)/2]
với n là số alen của 1 gen.
Do các gen nằm trên các NST khác nhau, bạn tính số loại kiểu hình khác nhau ở mỗi gen ra rồi nhân vào với nhau:3*3*6=54
 

Similar threads

Facebook

Top