Các anh chị giúp em với

kimngan

Senior Member
* "Có 10 hợp tử cùng một loài nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nội bào 2680 NST đơn. Trong các tế bào con tạo thành, số NST mới hoàn toàn được tạo ra từ nguyên liệu nội bào là 2600."
[FONT=.VnTime]+[/FONT] [FONT=.VnTime]Sè NST t­­¬ng ®­¬ng víi nguyªn liÖu cña m«i tr­[/FONT]ườ[FONT=.VnTime]ng néi bµo lµ:[/FONT]
[FONT=.VnTime] (2x – 1). 10 . 2n = 2680 (1)[/FONT]
[FONT=.VnTime]+[/FONT] [FONT=.VnTime]Sè NST míi hoµn toµn do m«i tr­­êng néi bµo cung cÊp lµ:[/FONT][FONT=.VnTime][/FONT]
[FONT=.VnTime] (2x – 2). 10 . 2n = 2600 (2)[/FONT]
[FONT=.VnTime]T[/FONT][FONT=.VnTime]i sao s[/FONT][FONT=.VnTime] NST míi hoµn[/FONT][FONT=.VnTime] toµn do m«i tr­­êng néi bµo cung cÊp lµ:[/FONT][FONT=.VnTime][/FONT]
[FONT=.VnTime] (2x–[/FONT][FONT=.VnTime]2[/FONT][FONT=.VnTime]).10.2n=2600 mà kh«ng ph[/FONT][FONT=.VnTime]i là[/FONT][FONT=.VnTime] (2x–[/FONT][FONT=.VnTime]1[/FONT][FONT=.VnTime]).10 . 2n = 2600 [/FONT]
[FONT=.VnTime]* V× sao khi tÝnh sè liªn kÕt hãa trÞ cña ADN = ( N x 2) - 2 [/FONT]
Các anh chị chỉ giúp em với, am cảm ơn nhiều !
 
Cái này là lớp 10 á, lớp 9 thì có, ''sử dụng của môi trường nội bào 2680 NST đơn''-đây là cách diễn đạt của bài tập lớp 9.
 
* "Có 10 hợp tử cùng một loài nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nội bào 2680 NST đơn. Trong các tế bào con tạo thành, số NST mới hoàn toàn được tạo ra từ nguyên liệu nội bào là 2600."
+ Số NST tương đương với môi trường nội bào
(2x – 1). 10 . 2n = 2680 (1)
+ Số NST mới hoàn toàn do môi trường cung cấp
(2x – 2). 10 . 2n = 2600 (2)
Ti sao s NST mới hoàn toàn do môi trường cung cấp là
(2x–2).10.2n=2600 mà không phi là (2x–1).10 . 2n = 2600
* Vì sao khi tính số liên kết hóa trị của ADN = ( N x 2) - 2
Các anh chị giúp em với, đây là bài lớp 9 . Đang ôn tập mà. Em nghỉ học rồi.
Các anh chị chỉ giúp em với, am cảm ơn nhiều !
 
Là thế này, NST đơn mới hoàn toàn tức là ADN mà nó mang có cả 2 mạch đều mới. Trừ đi 2 là do cuối cùng có 2 NST mà mỗi NST mang ADN có 1 mạch mới và một mạch cũ.
Tiện thể cho mình hỏi sao pic này không up được hình, để cho e ấy dễ hình dung. ''You may not post attachments''.
 
cộng hóa trị có phải ý nói liên kết phosphodieste không mấy bạn
 
cộng hóa trị có phải ý nói liên kết phosphodieste không mấy bạn
Đúng rồi đấy. Ý em hỏi là : Ví dụ số N của 1 gen =1500 nucleotit. Thì chỉ tính được là 1500-2 sẽ được số liên kết phosphodieste chứ sao lại là (1500x2) -2
 
Ở đây bạn phải điều chỉnh lại. Thực tế không ai tính số liên kết cộng hóa trị cả vì nó rất nhiều (LK cộng hóa trị ngay trong phân tử đường đã nhiều rồi) Vì vậy phải hỏi là số liên kết phosphodieste.
Giả sử có hai nucleotide A - T trên mạch polinu thì:
Trong mộ nucleot có một liên kết phosphoeste là giữa đường với gốc phosphate (Bazo - Đ - P). Nucleotide A liên kết với T tại vị trí 3'OH của nucleotide này với 5'P của nucleotite kia => thêm một liên kết phosphodieste => Như vậy có 1 liên kết phosphodieste giữa A - T.
 
Bản thân trong các nu đã có 1 lk P-D ( lk cộng hóa trị ) => số lk P-D trong các nu của ADN = N. Các nu trên 1 mạch lại lk với nhau bằng 1 lk P-D => số lk P-D giữa các nu trên 1 mạch là (N/2 -1 ) => số lk P-D giữa các nu trên ADN = N -2 . Vậy tổng số lk P-D của ADN = 2N - 2 . Các bài dạng này cần chú ý là yêu cầu tính số lk của cả ADN hay chỉ giữa các nu với nhau.
 
Bản thân trong các nu đã có 1 lk P-D ( lk cộng hóa trị ) => số lk P-D trong các nu của ADN = N. Các nu trên 1 mạch lại lk với nhau bằng 1 lk P-D => số lk P-D giữa các nu trên 1 mạch là (N/2 -1 ) => số lk P-D giữa các nu trên ADN = N -2 . Vậy tổng số lk P-D của ADN = 2N - 2 . Các bài dạng này cần chú ý là yêu cầu tính số lk của cả ADN hay chỉ giữa các nu với nhau.
- Cảm ơn anh(chị) nhiều, bây giờ thì em hiểu rồi. Lúc đầu em cứ nghĩ mỗi Nucleotit trên mỗi mạch sẽ lk với một nucleotit bên cạnh sẽ cho ra 1 lk, cứ thế đến nucleotit cuối cùng sẽ thừa ra 1 nucleotit nên số lk sẽ = số nucleotit của một mạch trừ đi 1 => của cả gen là N-2, mà các bài toán người ta lại lấy Nx2 - 2 nên em không hiểu.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,368
Messages
72,272
Members
56,168
Latest member
5jilicomph
Back
Top