What's new

Cần giúp đỡ về bài tập di truyền khó

anh_bio

Member
Mình có 1 số bài tập di truyền khó cần mọi người giúp đỡ!
Bài 1: Người ta tiến hành 3 phép lai giữa cá cá thể cùng loài thu được kết quả :
PL1: lông đỏ x lông đỏ -> F1: 3 đỏ : 1 trắng
PL2: vàng x đỏ -> F1: 1 đỏ: 1 vàng: 1 khoang(đỏ và vàng ) : 1 trắng
PL3: vàng x vàng -> F1: 1 trắng :3 vàng
Hãy xác định quy luật di truyền của tính trạng màu lông ở động vật này.

Bài 2: Ở 1 lòai thực vật, A cao trội hoàn toàn so với a thấp, B quy định quả ngọt so với b quy định quả chua, D quy định quả đỏ so với d quả xanh.
Ba gen A,B,D nằm trên 3 cặp NST khác nhau.
Ban đầu có 100% cá thể mang kiểu gen AaBbDd, cho tự thụ phấn liên tục và ở mỗi thế hệ chỉ chọn lấy cá thể có kiểu hình thân thấp, quả ngọt, màu xanh thì đến thế hệ F5 thì có bao nhiêu % cá thể không thuần chủng.

Bài 3: ở ruồi giấm, gen D nằm trên NSt X quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d mắt trắng,, gen E nằm trên NST thượng quy định thân xám trội hoàn toàn so với e quy định than đen. Ban đầu người ta đưa 3 con có kg X^DX^d Ee và 2 con có kg X^DYee vào trong 1 căn phòng kín có đủ đk dinh dưỡng. Đến đời F3, chọn 3 cá thể ruồi cái, xác suất để chỉ có 2 con thuần chủng về cả 2 tính trạng nói trên.

Bài 4: ở 1 loàii thực vật, A: quả to , a: quả nhỏ. B : hạt xanh, b: hạt vàng. Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST ở khoảng cách 20cM. Ban đầu có 2 dòng thuần chủng, một dòng mang KH to,vàng và 1 dòng quả nhỏ, xanh.
Cho 2 dòng giao phấn với nhau thu được F1, cho F1 tự thụ phấn được F2 ,Cho F2 tự thụ phấn được F3. Lấy 2 cá thể có quả to, xanh ở F3, xác suất cả 2 cá thể có kg thuần chủng là bao nhiêu.

Mình đang yếu về phần bài tập di truyền và có nhiều thắc mắc nên cần mọi người giúp đỡ. Mình cảm ơn.(y)
 

thelife

Member
bài 1 nhé
mình nghĩ là có 2 TH
-TH1:
tính trạng do 1 gen đa alen quy định
PL1=> đỏ (A1) > trắng (a)
PL3=> vàng (A2) > trắng (a)
A1 và A2 đồng trội
-TH2:
tính trạng do 2 gen ko alen quy định, tương tác bổ sung
A_B_: khoang
A_bb: đỏ
aaB_: vàng
aabb: trắng

=> viết sơ đồ lai kiểm chứng
 
Bài 2: Ở 1 lòai thực vật, A cao trội hoàn toàn so với a thấp, B quy định quả ngọt so với b quy định quả chua, D quy định quả đỏ so với d quả xanh.
Ba gen A,B,D nằm trên 3 cặp NST khác nhau.
Ban đầu có 100% cá thể mang kiểu gen AaBbDd, cho tự thụ phấn liên tục và ở mỗi thế hệ chỉ chọn lấy cá thể có kiểu hình thân thấp, quả ngọt, màu xanh thì đến thế hệ F5 thì có bao nhiêu % cá thể không thuần chủng.
Xét riêng từng cặp tính trạng:
Chiều cao thân: thân thấp aa, ngay thế hệ đầu tiên xuất hiện aa và chỉ giữ lại kiểu hình thân thấp nên tỉ lệ cây này là: 1/4 ( vì tỉ lệ phân li là 1AA : 2Aa : 1aa) thụ phấn tiếp thế hệ tiếp theo thì F3 là 100% thân thấp --> F5 vẫn là 100% thân thấp
tương tự đối với tình trạng màu thân là: 1/4 --> F5 là 100%
Xét tính trạng sự chua, ngọt của quả thì thế hệ thứ 5 kiểu gen không thuần chủng Bb chiếm tỉ lệ: (1/2)^5 = 1/32
vậy tỉ lệ % cây không thuần chủng ở F5 là: 100% x 100% x 1/32 = 3,125%
 
Bài 3: ở ruồi giấm, gen D nằm trên NSt X quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d mắt trắng,, gen E nằm trên NST thượng quy định thân xám trội hoàn toàn so với e quy định than đen. Ban đầu người ta đưa 3 con có kg X^DX^d Ee và 2 con có kg X^DYee vào trong 1 căn phòng kín có đủ đk dinh dưỡng. Đến đời F3, chọn 3 cá thể ruồi cái, xác suất để chỉ có 2 con thuần chủng về cả 2 tính trạng nói trên.
Xét riêng từng cặp tính trạng: XDXd x XDy--> F1: 1XDXD : 1XDXd : 1XDY :1XdY
Tần số alen của cái là: 0.5D : 0.5d, của đực là : 0,5 D : 0,5 d --> ngẫu phối (0.5 D : 0.5 d)x(0.5D : 0.5 d) ==> F2: 0.25DD : 0.5 Dd : 0.25dd (cân bằng rồi, do vậy tỉ lệ F3 vẫn không đổi).
Xét Ee x ee --> F1 1/2 Ee :1/2 ee ==> F2: 0.0625EE : 0.375 Ee : 0.5625ee (cân bằng nên F3 ko đổi)
==> chọn 2 trong 3 cây, xác suất để 2 con thuần chủng là:
TH1:
3 x 0,25 x 2 x 0.0625 (3 là C 3 chập 2 do mình ko viết C 3 chập 2 nên mình ghi là 3; 0.25 là tỉ lệ của DD; 0.0625 là tỉ lệ của EE)
TH2:
3xo.25x0.5625 = (3 là C 3 chập 2 do mình ko viết C 3 chập 2 nên mình ghi là 3; 0.25 là tỉ lệ dd; 0.5625 là tỉ lệ của ee)
cộng cả hai trường hợp lại ta được kết quả.
mình ko bít có đúng ko nữa?
 

zunny97

New member
Bài 4: ở 1 loàii thực vật, A: quả to , a: quả nhỏ. B : hạt xanh, b: hạt vàng. Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST ở khoảng cách 20cM. Ban đầu có 2 dòng thuần chủng, một dòng mang KH to,vàng và 1 dòng quả nhỏ, xanh.
Cho 2 dòng giao phấn với nhau thu được F1, cho F1 tự thụ phấn được F2 ,Cho F2 tự thụ phấn được F3. Lấy 2 cá thể có quả to, xanh ở F3, xác suất cả 2 cá thể có kg thuần chủng là bao nhiêu.
GIẢI
* Theo gt', gen A qui định quả to
gen a qui định quả nhỏ
gen B qui định hạt xanh
gen b qui định hạt vàng
* XĐKG của P:
To, vàng TC có KG: AAbb
Nhỏ, xanh TC có KG: aaBB
*SĐL từ P đến F2
P: AAbb x aaBB
GP: Ab aB
F1: AaBb ( 100% to, xanh)
F1 x F1: AaBb x AaBb
GF1: AB,Ab,aB,ab AB,Ab,aB,ab
F2: tự lập bảng
TLKG và TLKH ở F2 là:
9A_B_: 9 to, xanh
3A_bb: 3 to, vàng
3aaB_: 3 nhỏ, xanh
1aabb_ 1 nhỏ, vàng

EM LÀM ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY THÔI, PHẦN TIẾP THEO EM KHÔNG HIỂU ĐỀ CHO LẮM "Cho F2 tự thụ phấn được F3" LÀ SAO TRONG KHI F2 ĐẾN 16 KG
 

Facebook

Top