What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học (4)

Status
Not open for further replies.
Re: Lấy giùm mình bài này với

Bùi Thúy Nga said:
PCR Methods Appl. 1994 Feb;3(4):S65-75. Related Articles, Links  


Multiplex PCR: advantages, development, and applications.

Edwards MC, Gibbs RA.

Institute for Molecular Genetics, Baylor College of Medicine, Houston, Texas 77030.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8173510&dopt=Abstract

Thankx mọi người

Tờ báo có chứa bài báo em cần chỉ xuất bản từ 1991 sau đó đến 1995 thì nghỉ chơi.
 
Nho lay gium cac bai bao

Nho lay gium cac bai bao can cho de tai cua minh:

1)
Immune responses to epitopes inserted in Salmonella flagellin.
Int Rev Immunol. 1994;11(2):167-78.
PMID: 7519231

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/...=Retrieve&dopt=abstractplus&list_uids=7519231

2)
Effect of pre-existing carrier immunity on the efficacy of synthetic influenza vaccine
Immunol Lett. 1998 Nov;64(1):9-15
PMID: 9865596

http://www.sciencedirect.com/scienc...serid=10&md5=cecfdd5b9b9d281945acf9ffbecd4f8a

Tien the cung xin cam on da lay giup minh may bai bao truoc.
 
nhơ moi ngươi lấy hộ minh bài báo nay với, mình đang làm đề tai về nấm linh chi, mấy tháng nay ở trong rưng cát tiên hơi buần tí nhưng cung thấy vui, được đi rưng tìm nấm đã đời luân. lúc nao tôi làm xong nhất định phai trao đổi nhiều nhiều với các bạn mới được.

? Selenium Distribution in a Se-Enriched Mushroom Species of the Genus Ganoderma

Journal of Agricultural and Food Chemistry

52 (12), 3954 -3959, 2004. 10.1021/jf049965i S0021-8561(04)09965-0

Web Release Date: May 8, 2004
 
Re: Nho lay gium cac bai bao

Lê Thị Thanh Nga said:
Nho lay gium cac bai bao can cho de tai cua minh:

1)
Immune responses to epitopes inserted in Salmonella flagellin.
Int Rev Immunol. 1994;11(2):167-78.
PMID: 7519231

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/...=Retrieve&dopt=abstractplus&list_uids=7519231

2)
Effect of pre-existing carrier immunity on the efficacy of synthetic influenza vaccine
Immunol Lett. 1998 Nov;64(1):9-15
PMID: 9865596

http://www.sciencedirect.com/scienc...serid=10&md5=cecfdd5b9b9d281945acf9ffbecd4f8a

Tien the cung xin cam on da lay giup minh may bai bao truoc.

Tạp chí Int Rev Immunol. chỉ có online từ năm 2002. Còn đây là bài 2.
 
Phạm Ngọc Dương said:
nhơ moi ngươi lấy hộ minh bài báo nay với, mình đang làm đề tai về nấm linh chi, mấy tháng nay ở trong rưng cát tiên hơi buần tí nhưng cung thấy vui, được đi rưng tìm nấm đã đời luân. lúc nao tôi làm xong nhất định phai trao đổi nhiều nhiều với các bạn mới được.

? Selenium Distribution in a Se-Enriched Mushroom Species of the Genus Ganoderma

Journal of Agricultural and Food Chemistry

52 (12), 3954 -3959, 2004. 10.1021/jf049965i S0021-8561(04)09965-0

Web Release Date: May 8, 2004
 
Nhờ lấy giúp bài báo

Xim lấy giúp bài báo cần cho đề tài của mình:
Synthetic recombinant influenza vaccine induces efficient long-term immunity and cross-strain protection.
Vaccine. 1996 Jan;14(1):85-92

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=pubmed

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TD4-3VXBNS5 -G&_coverDate=01%2F31%2F1996&_alid=458912247&_rdoc=1&_fmt=&_orig=searc h&_qd=1&_cdi=5188&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersi on=0&_userid=10&md5=17396ccb7bfd0b272b2f0518e1758274
 
Nhờ lấy giùm bài báo

Xin các bác lấy giúp mấy bài báo cần cho đề tài của em dưới đây nhé.
Cám ơn.

Immune response to cholera toxin epitope inserted in Salmonella flagellin
Science, Vol 244, Issue 4900, 70-72
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/244/4900/70


Covalent structure of three phase-1 flagellar filament proteins of Salmonella
J Mol Boil 1985 Dec 20;186(4):791-803
http://www.sciencedirect.com/scienc...serid=10&md5=3ca4fbd6488da0c093fdca086dd1e2ff
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads

Facebook

Top