What's new

Tại sao TB lông hút ở TV có thể hút nước theo cơ chế thẩm thấu

Tại sao TB lông hút ở TV có thể hút nước theo c

Tại sao TB lông hút ở thực vật lại có thể hút nước theo cơ chế thẩm thấu?

Em đang cần gấp, anh chị nào có thể giúp em được không?Chỉnh sửa tiêu đề và di chuyển về box Sinh học phổ thông bởi DVC
Tiêu đề cũ: tại sao Tb lông hút ở thực vật.......
(mắc lỗi chính tả và không nêu được nội dung cần thảo luận)
 
Tế bào lồng hút ở thực vật có đặc điểm là có không bào lớn nhẳm tập trung các khoáng trong đó( hoặc các sản phẩm phân giải do hô hấp vd như đường ), nhằm làm tăng áp suất thẩm thấu của tế bào lông hút. Với bề mặt tiếp xúc lớn nên tế bào lông hút tiếp xúc tốt với nước trong đất,kết hợp với áp suất thẩm thấu trong tế bào cao làm giảm thế nước của nó, dẫn đến nước sẽ di chuyển vào trong tế bào lông hút( thế nước di chuyển từ cao xuống thấp)
 
te bào lông hút

Em xin bổ sung thêm la` ngoai ra tế bao lông hu't co'
   +chu'a không bào lớn,chứa những chất có tiềm năng thẩm thấu>>>hút nước
   +thành tế bào lông hút mỏng và không thấm cutin
 
Tại sao TB lông hút ở TV có thể hút nước theo c

Tại sao TB lông hút ở thực vật lại có thể hút nước theo cơ chế thẩm thấu?

Em đang cần gấp, anh chị nào có thể giúp em được không?Chỉnh sửa tiêu đề và di chuyển về box Sinh học phổ thông bởi DVC
Tiêu đề cũ: tại sao Tb lông hút ở thực vật.......
(mắc lỗi chính tả và không nêu được nội dung cần thảo luận)
Vì tế bào lông hút có đặc điểm như một thẩm thấu kế:
màng sinh chất và khối chất nguyên sinh có thẩm tính chọn lọc giống như một màng bán thấm tươg đối.Trong không bào chứa các muối hoà tancó nồng độ nhất định tạo ra tiềm năng thẩm thấu (áp suất thẩm thấu)Tiềm năng thẩm thấu đó thường lớn hơn dung dịch đất, tạo ra độ chênh lệch về áp suất thẩm thấu ở 2phía của màng tế bào: áp suất thẩm thấu bên trong tế bào lớn hơn bên ngoài tế bào. Vì vậy, nước từ dungdịch đất đi vào bên trong tế bào. (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Olympic Sinh 11)
 

Facebook

Top