What's new

đang cần các bạn giải giúp

hoaitran

Member
1: Cho bộ NST 2n = 4 ký hiệu AaBb (A, B là NST của bố; a, b là NST của mẹ). Có 200 tế bào sinh tinh đi vào giảm phân bình thường hình thành giao tử, trong đó:
- 20% tế bào sinh tinh có xảy ra hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cặp nhiễm sắc thể Aa, còn cặp Bb thì không bắt chéo.
- 30% tế bào sinh tinh có xảy ra hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cặp nhiễm sắc thể Bb, còn cặp Aa thì không bắt chéo.
- Các tế bào còn lại đều có hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể Aa và Bb
Số tế bào tinh trùng chứa hoàn toàn NST của mẹ không mang gen trao đổi chéo của bố là:
A. 50 B. 75 C. 100 D. 200
2: Ở người có sự chuyễn đoạn tương hỗ xẩy ra giữa NST số 13 và NST số 18. Tế bào giảm phân sinh giao tử sẽ có tối đa bao nhiêu loại giao tử khác nhau về nguồn gốc bố mẹ của 2 cặp NST này.
A. 8 B. 16 C. 20 D. 24
3: Bệnh mù màu đỏ - lục ở người liên kết với giới tính. Một quần thể người trên đảo có 50 phụ nữ và 50 đàn ông trong đó có hai người đàn ông bị mù màu đỏ - lục. Tính tỉ lệ số phụ nữ mang gen bệnh.
A. 7,68% B. 7,48% C. 7,58% D. 7,78%
4: Về trật tự khoảng cách giữa 3 gen X, Y và Z người ta nhận thấy như sau:
X------------------20-----------------Y---------11----------Z.
Hệ số trùng hợp là 0,7.
Nếu P: Xyz/xYZ x xyz/xyz thì tỉ lệ % kiểu hình không bắt chéo của F1 là:
A. 70,54% B. 69% C. 67,9% D. không xác định được
5: Nếu P : Ad/aD BE/be x Ad/aD BE/be
Mỗi gen mỗi tính trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen của cá thể đực và cái bằng nhau: f(A/d) = 0,2, f(B/E) = 0,4; thì đời F1 có tỉ lệ kiểu hình A-B-D-E- chiếm tỉ lệ:
A. 30,09% B. 42,75% C. 56,25% D. 75%
6: Cho biết chiều cao cây do 5 cặp gen PLĐL tác động cộng gộp. Nếu P thuần chủng khác nhau n cặp gen tương ứng, đời F2 có số cá thể có kiểu hình chiều cao trung bìxnh chiếm tỉ lệ là:
A. ¼ B. 1/8 C. số khác D. ½
7: Cho 2 quần thể 1 và 2 cùng loài, kích thước của quần thể 1 gấp đôi quần thể 2. Quần thể 1 có tần số alen A = 0,3, quần thể 2 có có tần số alen A = 0,4.
Nếu có 10% cá thể của quần thể 1 di cư qua quần thể 2 thì tần số alen A của quần thể 2 sẽ là:
A. 0,3833 B. 0,3933 C. 0,3733 D. 0,3633
8: Cho 2 quần thể 1 và 2 cùng loài, kích thước của quần thể 1 gấp đôi quần thể 2. Quần thể 1 có tần số alen A = 0,3, quần thể 2 có có tần số alen A = 0,4.
Nếu có 10% cá thể của quần thể 1 di cư qua quần thể 2 và 20% cá thể của quần thể 2 di cư qua quần thể 1 thì tần số alen A của 2 quần thể 1 và quần thể 2 lần lượt là:
A. 0,35 và 0,4 B. 0,31 và 0,38 C. 0,4 và 0,3 D. bằng nhau = 0,35
 

trang còi

Member
Bài 5: xét riêng cặp gen liê kết thứ nhất nhé: Ad/aD x Ad/aD với f = 20%. Mỗi bên sẽ cho các giao tử với tần số như sau: Ad = aD = 40%, AD = ad = 20%, như vậy ở F1 cơ thể mang kiểu gen A - D- chiếm 51%
Tương tự bạn xét cặp liên kết thứ hai BE/be x BE/be với f = 40%. Mỗi bên sẽ cho giao tử với tần số như sau: BE = be = 30%, Be = bE = 20%, như vậy ở F1 cơ thể mang kiểu gen B-E- sẽ chiếm 59%, kết hợp cả hai kết quả lại, thì cơ thể mang kiểu gen A-D-B-E- sẽ chiếm tỉ lệ = 51% x 59% = 30,09%
nên kết quả sẽ là đáp án A:hoanho::hoanho:
 

trang còi

Member
Bài 6: P thuần chủng về tất cả các cặp gen thì F1 đồng tính(định luật I MenDen) nên F1 phải 100% chứ sao lại có 3 tỉ lệ kia được? Đáp án phải là C:hoanho:
 

trang còi

Member
Bài 7: Nếu gọi số lượng cá thể của QT 2 là x thì sô lượng cá thể của quần thể 1 là 2x.
Từ tần số alen bài cho, có thể tính được tỉ lệ kiểu gen ở QT1 là: 0,09AA: 0,42Aa : 0,49aa và ở QT2 là 0,16AA: 0,48Aa : 0,36aa.
Nếu chuyển 10% số cá thể từ QT1 sang QT2 thì sẽ chuyển là 0,2x cá thể, cụ thể là: 0,018x AA; 0,084x Aa; 0,098x aa sang QT1.
Lúc này QT 1 sẽ có 1,2x cá thể và số lượng từng loại sẽ là:
(0,018x + 0,16x)AA ; (0.084x + 0,48x)Aa ; (0,098x + 0,36x)aa.
Chia ra ta sẽ được tỉ lệ kiểu gen của QT2 mới như sau: 0,1483333AA : 0,47Aa : 0,3816667aa
Tính tần số alen A theo công thức ta sẽ được là: fA = 0,1483333 + 0,47/2 = 0,383333.
Kết quả đúng là phương án A:hoanho:
 

Facebook

Top