What's new

Một số câu trắc nghiệm - chưa có đáp án. Nhờ mọi người giải hộ.

kaka1992

New member
1. Sự tạo thành (1) ở cơ thể sinh vật được điều chỉnh để có số lượng và chất lượng (1) phù hợp với sự phát triển của cơ thể sinh vật? (1) là:
A. ADN B.Protein C.ARN. D.Acid nucleic
2. Sự điều chỉnh sinh tổng hợp protein ở Prokaryota được thực hiện qua hai cơ chế nào?
A. Kích thích và kìm hãm B.Bán bảo toàn. C.Nửa gián đoạn. D. Bổ sung.
3. Vi khuẩn E. coli khi phát triển trong môi trường có lactose thì enzyme beta galatosidase được tổng hợp mạnh, nhưng khi phát triển trong môi trường không có lactose thì sự tổng hợp beta galatosidase giảm xuống nhiều. Như vậy lactose là tác nhân kích thích sản xuất enzyme.
A. Đúng B. Sai
4. Vi khuẩn E. coli trong môi trường không có tryptophan thì sẽ tăng sản xuất 1 loại enzyme chịu trách nhiệm tổng hợp tryptophan, nhưng khhi phát triển trong môi trường có tryptophan thì hàm lượng các enzyme của hệ thống tryptophan synthetase được tổng hợp giảm đi. Như vậy tryptophan là tác nhân kích thích tổng hợp enzyme.
A. Đúng B.Sai
5.Mô hình operon điều chỉnh sinh tổng hợp (?) được Jacob và Monod đề xuất, sau này được bổ sung. (?) là:
A. AND B.Prôtein C. ARN D. Acid nucleic
6. Mô hình sinh tổng hợp protein ở Prokaryota không bao gồm:
A. Gen cấu trúc (Ct hay cistron) B. Vùng khởi đầu (Promotor) C. Gen vận hành (Operator) D. Gen điều chỉnh (Regulator)
7. Gen điều chỉnh tổng hợp một loại protein làm nhiệm vụ kìm hãm hoạt động của gen cấu trúc gọi là (1) hoặc protein có nhiệm vụ hoạt hóa gen gọi là (2). (1)(2) là:
A. Activator và chất hoạt hóa B. Chất kìm hãm và Repressor C. Chất kìm hãm và chất hoạt hóa D. chất hoạt hóa và chất kìm hãm.
8.Gen điều chỉnh có thể cùng nằm trên một NST với gen cấu trúc như ở (1) hoặc nằm trên NST khác như ở (2). (1) (2) là:
A.Eukaryota và Prokaryota B. Prokaryota và Eukaryota C. Virus, Eukaryota D. Prokaryota, virus.
CHỌN ĐÚNG SAI
1. Trong cơ chế kích thích, gen điều chỉnh sản xuất ra một protein hoạt hóa gọi là chất hoạt hóa.
2. Khi chất hoạt hóa gắn vào vị trí vận hành, đồng thời ARN polymerase gắn với vùng khởi đầu do đó gen cấu trúc ở trạng thái mở để sản xuất mARN và các sản phẩm tương ứng.
3. Chất hoạt hóa ở trạng thái hoạt động. Khi có mặt một chất gắn đặc hiệu, chất này gắn với chất hoạt hóa làm cho nó rời khỏi vùng vận hành do đó gen cấu trúc ở trạng thái đóng.
4. Khi chất hoạt hóa ở trạng thái không hoạt động. Nhưng khi có mặt chất gắn đặc hiệu gắn với chất hoạt hóa thì chất hoạt hóa trở thành hoạt động gắn với vùng vận hành, đồng thời ARN polymerase gắn vào vùng khởi đầu do đó gen cấu trúc ở trạng thái mở sản xuất mARN và protein tương ứng.
5. Khi chất gắn đặc hiệu bị lấy đi khỏi chất hoạt hóa thì chất hoạt hóa thì chất hoạt hóa trở thành không hoạt động rời khỏi vị trí vận hành và gen cấu trúc ở trạng thái đóng.
6. Khi chất kìm hãm ở trạng thái hoạt động thì gen cấu trúc ở trạng thái đóng.
7. Khi có mặt chất gắn đặc hiệu với chất kìm hãm thì chất kìm hãm này rời khỏi vùng vận hành do đó vị trí này được giải phóng và gen cấu trúc ở trạng thái mở.
8. Sự điều chỉnh sinh tổng hợp ở Eukaryota còn gọi là sự điều chỉnh biểu hiện của gen ở Eukaryota.
9. Sự điều chình sinh tổng hợp ở Eukaryota cũng giống với Prokaryota cả về tín hiệu cũng như cơ chế điều chỉnh.
 

JasonMraz

Member
Câu 1: B
Câu 2: A. do cơ chế điều hoà hoạt động của gen đó.
Câu 3: sai. Vì lactozơ ở đây chỉ là chất cảm ứng để cho Pr ức chế bám vào, làm cho Pr ức chế ko bám vào vùng vận hành (O) => fiên mã và dịch mã bt
Câu 5: Pr
Câu 6: D. gen điều chỉnh ( gen điều hoà )
1 operon gồm các gen cấu trúc, vùng khởi động (P), vùng vận hành (O)
Câu 7: chắc là C. Các câu kia có thuật ngữ chuyên ngành nên mình chịu :botay:
Câu 8: chắc là B
 

Similar threads

Facebook

Top