What's new

Nhờ mọi người lấy hộ QCVN 8-2:2011/BYT

Mình đang cần về quy định hàm lượng Pb, Cd trong cá cho phép, thấy trong cái này có nhưng tìm mãi ko thấy văn bản này, ai giúp mình với
QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
 
Mình đang cần về quy định hàm lượng Pb, Cd trong cá cho phép, thấy trong cái này có nhưng tìm mãi ko thấy văn bản này, ai giúp mình với
QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
BẢN TIN WTO/TBT BG - Số 5/2011 ngày 01/3/2011

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GIỚI HẠN Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG THỰC PHẨMNgày 13 tháng 01 năm 2011, Bộ y tế ban hành thông tư số 02/2011/TT-BYT quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm ký hiệu là QCVN 8-2:2011/BYT.

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn an toàn cho phép đối với các kim loại nặng ô nhiễm trong thực phẩm và các yêu cầu quản lý có liên quan.

Thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng: Là các thực phẩm, nhóm thực phẩm quy định tại Mục II (Quy định kỹ thuật) của quy chuẩn này, bao gồm 58 loại sản phẩm.

Giới hạn an toàn cho phép là mức giới hạn tối đa (ML) hàm lượng một chất ô nhiễm kim loại nặng được phép có trong thực phẩm

Lượng ăn vào hàng tuần có thể chấp nhận được tạm thời (Provisional Tolerable Weekly Intake) (PTWI): là lượng một chất ô nhiễm kim loại nặng được đưa vào cơ thể hàng tuần mà không gây ảnh hưởng có hại đến sức khoẻ con người (đơn vị tính: mg/kg thể trọng)

PTWI (Arsen): 0,015 mg/kg thể trọng (tính theo arsen vô cơ)

PTWI (Cadmi): 0,007 mg/kg thể trọng

PTWI (Chì): 0,025 mg/kg thể trọng

PTWI (Thuỷ ngân): 0,005 mg/kg thể trọng

PTWI (Methyl thuỷ ngân): 0,0016 mg/kg thể trọng

PTWI (Thiếc): 14 mg/kg thể trọng

Giới hạn an toàn cho phép đối với ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm như sau:

Arsen (As) từ mức không quy định đến 5 mg/kg;

Cadmi (Cd) từ không quy định đến 3 mg/kg;

Chì (Pb) từ không quy định đến 3 mg/kg;

Thuỷ ngân (Hg) từ không quy định đến 1 mg/kg;

Methyl thuỷ ngân (MeHg) từ không quy định đến 1 mg/kg;

Thiếc (Sn) từ không quy định đến 250 mg/kg.

Các sản phẩm thực phẩm quy định tại Mục II của Quy chuẩn (bao gồm 58 loại sản phẩm thực phẩm) phải được kiểm tra chất lượng, an toàn để đảm bảo hàm lượng kim loại nặng ô nhiễm không vượt quá mức giới hạn tối đa cho phép quy định tại Quy chuẩn này. Việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn đối với ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân không được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các thực phẩm có chứa kim loại nặng vượt quá giới hạn an toàn cho phép quy định trong quy chuẩn này.

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm là cơ quan quản lý nhà nước được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.

Quy chuẩn này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.

(Nguồn Bộ Y tế)
 

Facebook

Top