Giúp em mấy bài tập và câu hỏi sinh

Guscer

Junior Member
1) Thế nào là enzim ngoại bào ?
2) Vì sao quá trình phân giải vừa xảy ra ở ngoài tế bào, vừa xảy ra ở bên trong tế bào ?
3) Sơ đồ phân giải polisaccarit :ứng dụng amilaza.
4) Có 1 hợp tử của một loài có bộ NST 2n = 8, trải qua một số lần nguyên phân liên tiếp. môi trường nội bòa phải cung cấp nguyên liệu tương đương với 504 NST đơn. Hỏi hợp tử này trả qua mấy lần nguyên phân?
5) Một hợp tử khi phân bào bình thường liên tiếp 3 đợt đã lấy từ môi trường tế bào nguyên liệu tạo ra tương đương 336 NST đơn. Bộ NST lưỡng bội của loài đó là :
6) Ở ruồi giấm (2n=8). Một hợp tử của ruồi giấm nguyên phân liên tiếp 5 lần. Số NST có trong các tế bao sau quá trình nguyên phân là:
7) Ở gà, bộ NST lưỡng bội 2n= 78. Một tế bào soma (tb. sinh dưỡng ), lấy từ phôi gà, trải qua 4 lần nguyên phân liên tiếp.
a. Tính tổng số NST trong tế bào con.
b. Nếu tế bào soma đó, đã tạo được các tế bào con với tổng số 9984 NST đơn thì nó đã trải qua bao nhiêu đợt nguyên phân ?
8) Nuôi cấy trong ống nghiệm 20 tế bào soma của cùg 1 loài, khi qua 1 số lần nguyên phân liên tiếp bằng nhau, chúng tạo ra tất cả là 1280 tế bào con.
a. Tìm số đợt nguyên phân của nhóm tế bào soma đó.
b. Trong các tế bào thu được nói trên, người ta đếm được tổng số NST là 10240 NST. Hãy tìm bộ NST lưỡng bội của loài.
c. Quá trình nguyên phân nói trên đã được môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương bao nhiêu NST đơn.
9) Trong cơ quan sinh sản của 1 loài động vật có 1 số tế bào sinh giao tử tham gia giảm phân. Số NST đơn có trong tất cả các giao tử tạo thành là 4096. Bộ NST lưỡng bội của loài là 2n = 8. Hỏi số tế bào tham gia giảm phân là bao nhiêu?
10) Ở một số loài động vật cái có 26 tế bào sinh dụctham gia giảm phân tạo giao tử. Số NST trong các giao tử tạo thành là 494 NST đơn. Bộ NST 2n của loài là bao nhiêu?
11) Lúa nước có bộ NST là 2n=24, có 5 tế bào non, mỗi tế bào nguyên phân liên tiếp 5 đợt
a. Tổng số tế bào con dc hình thành sau các đợt nguyên phân.
b. Tổng số NST trong các tế bào con sau các đợt nguyên phân
c. Số tâm động trong mỗi tế bào ở kỳ giữa
d. Có bao nhiêu NST kép trong mỗi tế bào ở kỳ đầu (kỳ trước) ?
e. Có bao nhiêu NST đơn trong mỗi tế bào ở kỳ sau?
f. Môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương bao nhiêu NST đơn trong 5 đợt nguyên phân của 5 tế bào non ?
*g. Có bao nhiêu thoi vô sắc được hình thành (rồi bị phá hủy) trong 5 đợt nguyên phân ở mỗi TB ?
 
1) Thế nào là enzim ngoại bào ?
2) Vì sao quá trình phân giải vừa xảy ra ở ngoài tế bào, vừa xảy ra ở bên trong tế bào ?
3) Sơ đồ phân giải polisaccarit :ứng dụng amilaza.
1/ enzym ngoại bào là enzym được vsv tiết vào mt để phân giải các chất dinh dưỡng có phân tử lớn ( không thể vận chuyển qua MSC) thành các chất đơn giản
2/ Để cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết
3/ amilaza phân giải polisaccarit(tinh bột chín) thành glucozơ
4) Có 1 hợp tử của một loài có bộ NST 2n = 8, trải qua một số lần nguyên phân liên tiếp. môi trường nội bòa phải cung cấp nguyên liệu tương đương với 504 NST đơn. Hỏi hợp tử này trả qua mấy lần nguyên phân?
2n*(2^x -1) =504 => x=6=> nguyên phân 6 đợt
5) Một hợp tử khi phân bào bình thường liên tiếp 3 đợt đã lấy từ môi trường tế bào nguyên liệu tạo ra tương đương 336 NST đơn. Bộ NST lưỡng bội của loài đó là :
2n* (2^3 -1)= 336 => 2n=48
6) Ở ruồi giấm (2n=8). Một hợp tử của ruồi giấm nguyên phân liên tiếp 5 lần. Số NST có trong các tế bao sau quá trình nguyên phân là:
2^5*2n=256
7) Ở gà, bộ NST lưỡng bội 2n= 78. Một tế bào soma (tb. sinh dưỡng ), lấy từ phôi gà, trải qua 4 lần nguyên phân liên tiếp.
a. Tính tổng số NST trong tế bào con.
b. Nếu tế bào soma đó, đã tạo được các tế bào con với tổng số 9984 NST đơn thì nó đã trải qua bao nhiêu đợt nguyên phân ?
a/ 2n* 2^ 4= 1248
b/ 2n* 2^x= 9984 => 2^x= 128 => x=7 => np 7 đợt
8) Nuôi cấy trong ống nghiệm 20 tế bào soma của cùg 1 loài, khi qua 1 số lần nguyên phân liên tiếp bằng nhau, chúng tạo ra tất cả là 1280 tế bào con.
a. Tìm số đợt nguyên phân của nhóm tế bào soma đó.
b. Trong các tế bào thu được nói trên, người ta đếm được tổng số NST là 10240 NST. Hãy tìm bộ NST lưỡng bội của loài.
c. Quá trình nguyên phân nói trên đã được môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương bao nhiêu NST đơn.
a/ 2^x = 1280/20=64 => x=6
b/ 2n= 10240/1280=8 => 2n=8
c/ 2n*(2^x -1)= 8* (2^6 -1) =504
9) Trong cơ quan sinh sản của 1 loài động vật có 1 số tế bào sinh giao tử tham gia giảm phân. Số NST đơn có trong tất cả các giao tử tạo thành là 4096. Bộ NST lưỡng bội của loài là 2n = 8. Hỏi số tế bào tham gia giảm phân là bao nhiêu?
Nếu là tb sinh trứng thì là 512 còn tb sinh tinh thì là 128
10) Ở một số loài động vật cái có 26 tế bào sinh dụctham gia giảm phân tạo giao tử. Số NST trong các giao tử tạo thành là 494 NST đơn. Bộ NST 2n của loài là bao nhiêu?
n= 494/26= 19 => 2n=38
11) Lúa nước có bộ NST là 2n=24, có 5 tế bào non, mỗi tế bào nguyên phân liên tiếp 5 đợt
a. Tổng số tế bào con dc hình thành sau các đợt nguyên phân.
b. Tổng số NST trong các tế bào con sau các đợt nguyên phân
c. Số tâm động trong mỗi tế bào ở kỳ giữa
d. Có bao nhiêu NST kép trong mỗi tế bào ở kỳ đầu (kỳ trước) ?
e. Có bao nhiêu NST đơn trong mỗi tế bào ở kỳ sau?
f. Môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương bao nhiêu NST đơn trong 5 đợt nguyên phân của 5 tế bào non ?
*g. Có bao nhiêu thoi vô sắc được hình thành (rồi bị phá hủy) trong 5 đợt nguyên phân ở mỗi TB ?
a/ 5* 2^5= 160
b/ 160*2n=3840
c/-d/-e/ theo lý thuyết mà làm :mrgreen:
f/ 5* 2n*( 2^5 -1)= 3720
g/ 5*(2^5 -1)= 155 thoi vs
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top