What's new

Phân biệt NST ở kì giữa nguyên phân và ở kì giữa giảm phân II

EtrMoon

Member
Ở kì giữa nguyên phân có 2n nhiễm sắc thể kép còn ở kì giữa giảm phân 2 có n nhiễm sắc thể kép.
 

chi smile

Member
Ai giúp e với !(y)
thế này nhớ!
+)ở kì giữa của nguyên phân thì NST ở là NST kép
+)ở kì giữa cảu giảm phân II thì NST là NST đơn ở dạng kép hơn nữa thì các NST này có nguồn gốc và chất lượng NST (do xảy ra sự trao đổi đoạn ở kì giữa của giảm phân I
 

Facebook

Top