What's new

gen

bionano

Member
Mình nghĩ 1 phần nó tạo nên sự đa dạng của Gen. Đoạn Gen phân mảnh có các đoạn Exon và Intron vì thế nó tạo ra sự đa dạng protein. Vì quá trình cắt và nối các Intron và Exon không tuân theo 1 trật tự bắt buộc nào. Mặt khác, chính vì có những đoạn phân mảnh mà tạo cho 1 họ gen tương đồng, vì vậy khi đọt biến của 1 gen trong họ có thì các gen tuơng đồng khác sẽ sửa đc lỗi. Đó là ý mình hiểu !
 

Facebook

Top