What's new

Giá trị dạy học của một tài liệu là gi?

Giá trị dạy học của một tài liệu ( hình ảnh, đoạn phim, sơ đồ,..) là gì? phân tích các giá trị của tài liệu đó?

ví dụ: hãy phân tích giá trị dạy học của hình sau:
 

Attachments

  • Ảnh1.jpg
    Ảnh1.jpg
    51.3 KB · Views: 133
gia tri day hoc

chao ban hoang, mình đã gửi trả lời qua tin nhan trong tai khoan của bạn, rất ki và ro ràng, bạn cw thế ma làm, còn cai tranh bạn guzir sao minh tải xuông không duoc noi,
chuc ban may man
 

Facebook

Top