What's new

Cho em hỏi một số khái niệm trong điện thế hoạt động?

stevenspy

Member
Cho em hỏi các khái niệm ngưỡng kích thích, ngưỡng khử cực trong điện thế hoạt động nghĩa là gì?
 

Facebook

Top