Search results

  1. mi2903

    MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH VẬT

    e muốn pha môi trường gauze THÀNH PHẦN LÀ: KH2PO4, KNO3, NaCL, MgSO4.7H20, FeSO4, XENLULO tự nhiên ( bột xenlulo, bột giấy vvv..) thạch bột, nước cất. e muốn hỏi bột xenlulo tự nhiên ý , mk lấy giấy vệ sinh thay thế dc ko? ai đã pha rk, cho e ý kiến ạ
Top