Search results

  1. T

    Trắc nghiệm hóa nè-25 câu 45 phút!

    1.Hòa tan hết hỗn hợp 10g CaCO3 và 17,4g FeCO3 bằng dd HNO3 loãng nóng.Số mol HNO3 tham gia phản ứng bằng? A:0,2 B:0,5 C:0,7 D:0,8 sản phẩm khử trong bài này luôn là NO à ???:cuta::cuta::cuta:
Top