Search results

  1. N

    Hỏi về quá trình tách chiết ADN tổng sổ

    Khi ly tâm thu cặn chúng em thu được 3 lớp: - Lớp lỏng bên trên - Lớp lỏng nhưng đậm màu hơn, mỏng hơn nằm ngay trên lớp cặn - Lớp cặn ở bên dưới tương đối chắc bám vào đáy ống. Nhưng với mẫu máu hiện có, khi li tâm chúng em chỉ thu được 2 lớp, không có lớp cặn đáy. Nên em thắc mắc không rõ...
  2. N

    Hỏi về quá trình tách chiết ADN tổng sổ

    Em là thành viên mới của diễn đàn... Có 1 vấn đề muốn hỏi các anh chị Em đang tiến hành tách ADN tổng số từ mẫu máu và mẫu mô. Mẫu máu được lấy từ bệnh viện đại học Y, đựng vào ống EDTA có kí hiệu ngoài là K3 EDTA đủ chống đông từ 2 -5 ml máu.Nhưng khi tiến hành rửa bằng PBS thu cặn tế bào thì...
Top