Search results

  1. Q

    Vấn đề phân lập xạ khuẩn

    Em mới bắt đầu làm phân lập xạ khuẩn, dùng que cấy thường thì không tách được, em đọc tài liệu thì người ta bảo sử dụng que cấy chữ L, nhưng có vẻ đầu que cấy khá yếu, không hiệu quả. Có anh chị nào biết về vấn đề này không ạ? tư vấn cho em với. Thứ 2 là: khi phân lập, cấy trải, làm trong box...
Top