Search results

  1. P

    http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?p=60257#post60257 << Chị giúp em với ạ :D

    http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?p=60257#post60257 << Chị giúp em với ạ :D
  2. P

    [Cần hỏi] Sinh học 11 - Chương sinh sản

    1. Hạt phấn hoa bầy rơi vào trên đầu nhuỵ hoa bí, đây là hình thức" A. Thụ tinh (Câu này sai rồi :|) B. Tự thụ phấn (Câu này càng sai :|) C. Thụ phấn chéo D. Cả A, B, C đều sai (Phân vân câu C và D) 2. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật ...
Top