Search results

  1. M

    Lai một cặp tính trạng-Di truyền Menden

    Khi cho cây hoa đỏ tự thụ phấn ,F1 thu được 300 cây đỏ và 100 cây vàng .Cho các cây hoa đỏ ở F1 tự thụ phấn thì thu được 6000 cây ở F2 Xác định số cây ở F2 có cùng kiểu gen ? Biết mỗi cây F1 hoa đỏ khi tự thụ phấn đều cho ra số cây ở F2 là bằng nhau
  2. M

    Bài tập về di truyền lớp 9

    Ở một loài hoa đỏ là trội so với trắng .Khi cho 2 cây P lai với nhau F1 thu được đồng loạt giống nhau.Tiếp tục cho F1 lai với nhau .F2 thu được 100 đỏ:200 hồng :100 trắng a)Giải thích kết quả và lập sơ đồ lai từ P=>F2 b)Có cần kiểm tra độ thuần chủng của cây hoa đỏ và cây hoa trắng hay ko ?
Top