Search results

  1. S

    Nuôi cấy chủng giống Vi sinh vật

    bạn nên nói rõ là bạn muốn phân lập, nuôi cấy tạo sinh khối hay thu sản phẩm nào đó
  2. S

    Câu hỏi về vi sinh vật ( khó lắm ạ mình tìm mãi sgk không thấy câu trả lời. ai giúp mình với )

    vi khuẩn lam có chlorophyl a giúp nó có khả năng quang hợp tự dưỡng còn các vi khuẩn bình thường không có
Top