Search results

  1. T

    Chủng vi khuẩn Bacillus Velezensis

    Em là người mới vào ngành nên còn thiếu kinh nghiệm. Ace có biết chủng vi khuần này có ở đâu hay là trung tâm nào có nguồn giống này vậy????
Top