Search results

 1. Nguyễn Hoàng Bảo Kim

  Down dùm mình bài báo khoa học, trang sciencedirect

  http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T0P-4840PYR-9H&_user=10&_coverDate=03%2F31%2F1974&_alid=1354245028&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=4868&_sort=r&_st=4&_docanchor=&_ct=72&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=a17453469acff1345ec3397785829422 Tựa...
 2. Nguyễn Hoàng Bảo Kim

  xin tài liệu về cấu tạo cơ thể CÁ

  có một bạn( romlinh@yahoo.com) gửi mail cho em với nội dung như sau.mong các anh chị giúp đỡ.
 3. Nguyễn Hoàng Bảo Kim

  Đề thi học sinh giỏi quốc gia 29.1.2008

  :D Ai còn đề thì post lên đi=>cho mình nhìn lại với Làm sai tùm lum gòi... hixhix
 4. Nguyễn Hoàng Bảo Kim

  tRNA

  cho em hỏi chức năng nhánh thay đổi của tRNA (variable loop/arm)là gii``? (hix em tìm ko ra đành nhờ mọi người vậy)
 5. Nguyễn Hoàng Bảo Kim

  Thắc mắc về một số bào quan của tế bào

  Em học chưa được kĩ lắm về các bào quan trong tế bào, đọc sách thì em thấy rât nhiều quan điềm trái ngược trong sinh học. nên em muốn hỏi thêm các anh chị về các bào quan trong tb: 1.Peroxixom có nguồn gốc từ đâu: _ Từ peroxixom vì nó có khả năng tự nhân đôi (nếu tb con sau phân chia không có...
Top