Search results

  1. N

    Điện di SDS PAGE protein

    phương pháp western blot có anh chị nảo có tà liệu về pp western blot ko chỉ em vời. em cảm ơn ak!:cry:
Top