Search results

  1. Q

    Bài tập về nguyên phân , giảm phân

    ai giúp mình giải hai bài sau và giải thich giùm mình : 1. Vào thời kỳ chín, một số tế bào sinh dục sơ khai tiến hành một số đợt nguyên phân bằng nhau đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 25200 nhiễm sắc thể đơn. Tổng số nhiễm sắc thể đơn trong các tế bào con tạo thành là...
Top