Search results

  1. T

    Cơ chế cách li không cần thiết đối với quá trình hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa là...

    Cơ chế cách li không cần thiết đối với quá trình hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa là : A.cách li sinh sản B.cách li địa lí và cách li trước hợp tử C. cách li địa lí và cách li sau hợp tử D.cách li địa lí Chọn đáp án đúng . M.n giúp hộ với , giải thích thì càng tốt...
Top