Search results

  1. T

    Câu hỏi về phần cơ sở vật chất và cơ chế di truyền _ phần đột biến gen

    Có ý kiến cho rằng có những đột biến làm cho 1 gen nào đó không bao giờ được phiên mã. Điều đó có đưnhs không? Giải thích?
Top