Search results

  1. P

    Đang phân vân, mong mọi người giúp đỡ

    Câu 1: Nội dung nào không phải của của Đác uyn về biến dị cá thể: A. Là biến dị mang tính cá thể B. Là loại biến dị có hướng xác định C. Là loại biến dị qua sinh sản Câu 2: Kết luận nào không đúng: A. Cơ thể mang gen đột biến ở trạng thái dị hợp không được gọi là thể đột biến B. Gen ở tế bào...
Top