Search results

  1. C

    Thương mại hóa các sản phẩm sinh học

    Chào các bạn, Tôi cũng là người đam mê trong lịch vực CNSH, nhất là gần đây nhận thức được rằng CNSH là một ngành mũi nhọn. Nhưng có một câu hỏi là tại sao các sản phẩm trong ngành CNSH chưa đạt mức thương mại hoá cao, CNSH góp phần xoá đói giảm nghèo như thế nào? Tôi vốn là người hay quan sát...
Top