Search results

  1. V

    Phần mềm thống kê R

    Các bạn nào biết cách sử dụng packages(BMS) để lựa chọn mô hình phù hợp cho dữ liệu bảng (panel data) chia sẻ với. Cảm ơn các bạn
Top