Search results

  1. P

    Enzyme cho sinh học phân tử

    Thưa các bác tình hình là em chế tạo được vài sản phẩm dùng cho phòng thí nghiệm sinh học phân tử: Enzyme Reverse Transcriptase ( cái này em tạo ra từ em HIV nên hoạt tính rất mạnh và đã được kiểm tra làm kít đông khô kiểm tra phát hiên nhanh H5N1) Enzyme DNA Polymerase ( cái này phòng em dùng...
Top