Search results

  1. T

    Môi trường cấy E.Coli và Coliform.

    Chào các anh chị, Em đang cấy thử nghiệm mẫu nước nhằm kiểm tra E.Coli và Coliform bằng phương pháp màng lọc trên môi trường CCA (Chromocult Coliform agar acc. ISO 9308-1) và CCA ES (Chromocult Coliform agar ES (Enhanced Selectivity)). Tuy nhiên, em thấy cùng một mẫu nhưng trên môi trường CCA...
Top