Search results

  1. Hải An

    cấu trúc di truyền quần thể

    Trong tự nhiên, tại sao có những quần thể đang giao phối ngẫu nhiên nhưng vì một lý do nào đó sẽ chuyển sang giao phối có lựa chọn? Sự thay đổi hình thức giao phối có dẫn tới làm thay đổi tần số alen của quần thể hay không? Giải thích
  2. Hải An

    Tại sao chọn lọc tự nhiên chỉ tác động trực tiếp lên kiểu hình mà không tác động trực tiếp lên kiểu gen?

    Tại sao chọn lọc tự nhiên chỉ tác động trực tiếp lên kiểu hình mà không tác động trực tiếp lên kiểu gen? giúp mk với nha!!!! Thanks
Top