Search results

  1. Zayinzafkeil

    Cảm ứng của thực vật

    Cho mình hỏi hướng hóa lưỡng cực là gì vậy mấy bạn? :???:
Top