Search results

  1. K

    câu hỏi về cacbonhydrat

    Tại sao sợi bông và sợi mì khô, miếng khô đều được cấu tạo từ Cacbonhydrat nhưng sợi bông lại mềm và chặt hơn sợi mì khô và miếng khô
Top