Search results

  1. H

    Công thức tính số liên kết photphodieste trong ADN

    Nếu mạch vòng thì không trừ đi 2, Công thức đấy chỉ đúng khi là ADN mạch thẳng kép!:smile:
Top