Search results

  1. Rainagain

    Đột biến đảo đoạn?

    Nào nào, theo định nghĩa đột biến đảo đoạn là 1 đoạn ADN tách ra, quay quay 180 độ rồi gắn lại... Nhưng thực chất các đột biến này hình thành do ADN bị cuộn lại thành hình thòng lọng, rồi đứt ra và nối lại... tuy khó hiểu nhưng kệ Trên đây là thắc mắc: Mạch ADN luôn có đầu 3' và 5'... đây là...
Top