Search results

  1. M

    Bài tập về cấu tạo và nhân đôi ADN

    Có 6 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 180 mạch polinucleotid mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. a) Mỗi ADN ban đầu đã nhân đôi bao nhiêu lần? Giải thích. b) Xác định tổng nguyên liệu môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi nêu trên để tạo nên các...
  2. M

    Giúp em bài tập về lai 2 tính trạng với

    1) Lai 2 ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài với thân đen, cánh ngắn. F1 thu được 100% cánh dài. Cho ruồi đực F1 lai với ruồi cái đen, ngắn. F2 thu được 1200 con xám,dài và 1198 con đen ngắn. Biện luận viết sơ đồ lai 2)
Top