Search results

  1. H

    Cấu trúc tế bào nhân sơ

    từ ngoài vào trong tế bào nhân sơ gồm những cấu trúc nào? Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của từng cấu trúc đó
  2. H

    Cấu trúc tế bào nhân sơ

    từ ngoài vào trong tế bào nhân sơ gồm những cấu trúc nào? Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của từng cấu trúc đó
Top