Search results

  1. F

    Sinh học đại cương

    Vì sao protein được xếp vào nhóm Đại phân tử sinh học nhưng polysaccarit không được xếp mặc dù được cấu tạo từ hàng trăm đơn phân?:please:
  2. F

    Môn Sinh Học đại cương

    Vì sao protein được xếp vào đại phân tử sinh học nhưng polisacarit không được xếp mặc dù được tạo từ mấy trăm ngàn đơn phân? :thanks:
Top