Search results

  1. H

    Lập cây phả hệ dựa trên kết quả giải trình tự.

    mình đang làm đề tài về lập cây phả hệ của 20 dòng nấm. đầu tiên chạy pcr dựa trên cặp mồi ITS, rồi giải trình tự các đoạn thu được từ kết quả pcr, sau đó lập cây phả hệ dựa trên kết quả giải trình tự. Hiện tại mình đang còn chưa rõ về cách lập cây phả hệ dựa trên kết quả giải trình tự, bạn nào...
Top