Search results

  1. H

    Bài tập di truyền 1 tính trạng hay, lạ và khó

    Khi nghiên cứu sự di truyền tính trạng màu sắc hạt ngô do một cặp alen quy định, người ta đem tự thụ phấn một số cây ngô hạt trắng thu được ở F1 có 1600 cây ngô, trong đó có 240 cây ngô hạt vàng. Tiếp tục cho F1 tự thụ, đời F2 xuất hiện 198400 cây ngô hạt trắng và 38400 cây ngô hạt vàng. Về mặt...
Top