Search results

 1. P

  bài tập về ADN

  Một đoạn sợi cơ bản gồm 10 nucleoxom ,mỗi đoạn nối trung bình có 50 cặp nucleotit. Tổng chiều dài của đoạn ADN xoắn kép trong đoạn sợi cơ bản trên và tổng số phân tử Histon có trong đoạn sợi cơ bản đó lần lượt là: A: 6494 ;79 B: 6494, 89 C: 3964, 80 D: 6494, 98
 2. P

  Bài tập vế xác suất

  Câu hỏi: Ở người, nếu có 2 gen trội GG thì khả năng chuyển hóa rượu (C2H5OH ) thành anđehit rồi sau đó anđehit chuyển hóa thành muối axetat một cách triệt để. Người có kiểu gen Gg thì khả năng chuyển hóa anđehit thành muối axetat kém hơn 1 chút. Cả hai kiểu gen GG và Gg đều biểu hiện kiểu hình...
 3. P

  Bài tập về đột biến số lượng NST

  Mong mọi người giải giùm mình . Cảm ơn nhiều:thanks: Bài tập: Ở 1 loài giao phấn có bộ NST 2n = 12.Nếu mỗi căp NST chỉ xét 1 cặp gen dị hợp thì số thể 3 đơn khác nhau về KG tối đa của loài này là ? A: 12 B: 972 C: 13 D: 5832
 4. P

  Bài tập về tần số alen

  Một gen có 3 alen (A và A1 đồng trội so với a) dã cho 4 kiểu hình khác nhau trong quần thể. Nếu tần số và khả năng thụ tinh của mỗi alen đều bằng nhau , alen trội mang đặc tính có lợi cho con người thì tỉ lệ những cá thể có thể dùng làm giống trong quần thể trên là: A:22% hoặc 33% B:11% hoặc 22%...
 5. P

  Tế bào học

  Một gen cấu trúc có 2996 liên kết hóa trị, chứa các exon và intron xen kẽ nhau và bắt đầu bằng đoạn exon có chiều dài theo tỉ lệ 7:6:3:5:2. Gen phiên mã 5 lần ,mỗi phân tử mARN đều có 7 riboxom dịch mã 1 lần. Khối lượng nước được giải phóng trong quá trình dịch mã 1 lần . Khối lượng nước được...
Top