Search results

  1. T

    1 bài Tương tác cộng gộp.

    Ở lợn các gen tác động tích lũy lên trọng lượng cơ thể, phân ly độc lập(Mỗi gen gồm 2 alen), mỗi cặp alen chứa gen trội đều tăng trọng lượng như nhau lên gấp 3 lần cặp alen lặn. Lai lợn Ỉ thuần chủng nặng 60 kg với lợ Landat thuần chủng nặng 100 kg, con lai F1 dị hợp 4 cặp gen nặng 120 kg...
Top