Search results

  1. C

    Xin hỏi một bài tập về sự phân hủy xác bã thực vật của vi sinh vật

    xác bã thưc vật có tỉ lệ C/N=50 và được vi sinh vật sử dụng hoàn toàn. sinh khối VSV có tỉ lệ C/N=10. Hệ số đồng hóa C trong quá trình sử dụng xác bã của VSV là 0.2 và không có nguồn N nào khác trong xác bã thực vật trên. Hệ số đồng hóa N của VSV? Chuyện gì xảy ra với N nếu chỉ số đồng hóa C là...
Top