Search results

  1. Đ

    Cập nhật một số site đáng quan tâm

    * - PubMed, Google, Science Direct .... 1- Online video courses của đại học Yale: http://oyc.yale.edu/ 2- Open course của đại học Berkeley^ http://webcast.berkeley.edu/courses.php 3- Open course của MIT: http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/courses/courses/index.htm 4- Đại học Carnegie - Mellon...
  2. Đ

    Bàn về vấn đề Lý thuyết trong Sinh học

    Dạo qua diễn đàn tôi thấy, hầu hết các vấn đề mọi người quan tâm ở đây thuộc về công nghệ. Các phân mục, diễn đàn con của diễn đàn cũng tập trung chủ yếu vào thực nghiệm, còn vấn đề lý thuyết phản ứng, cơ chế hoạt động, nền tảng của sinh học thì hầu như không được đề cập đến, hay khi xuất hiện...
Top