Search results

  1. K

    bài tập chu kì giam phân 9

    Ở một loài sinh vật theo dõi sự phan bào của 2 hợp tử có cùng số NST 2n cua loài thì nhân thấy : - hợp tử 1 nguyên phân 1 số đợt liên tiếp , số tế bào con tiến hành đợt phân bào cuoi = 4/5 số NST luong bội của loài _ hợp tử 2 nguyên phân 1 số đợt liên tiếp , quá trinh nay đòi hỏi môi trường...
Top